Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Балабана  

Hits: 9081
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Тракийски регион
Балабана
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Фаунистичен резерват в Ямболски окръг, разположен на площ от 84,7 ха във вековните лонгозни гори близо до град Елхово. Представя заливна гора от лонгозен тип, намира се на левия бряг на река Тунджа. Създаден е с цел да се запазят гнездилищата на една от малкото колонии на малка бяла гривеста и нощна чапла. Има извънредно много гнездилища на чапли. Има също и гнезда на блестящ ибис и колхидски фазан. През 1984 г. е обявена буферна зона от 60 ха. В структурата на поземления фонд на областта преобладават земите за земеделско ползване. Те заемат 76.9 % от цялата територия. Горският фонд обхваща 15.5% от областта. Горските ресурси са представени от храстови екосистеми, които са формирани от благун, цер, келяв габър, драка и др. Върху заливните тераси и крайбрежните земи на реките се разкриват смесени екосистеми от ясен, бряст, габър, цер, върби и тополи. По поречието на р.Тунджа са запазени лонгозни крайречни гори, наречени ормани. За опазване на природните дадености в тях са обявени за резервати "Горна Топчия", "Долна Топчия" и "Балабана". Освен горската, разнообразна е и тревистата растителност. Нейни представители са блатното кокиче, момина сълза, мразовец, тревовидна перуника и други представители на семейства лютикови, кисели треви, житни, бобови, сенникоцветни, сложноцвенти, кръстоцветни и други растения. Блатното кокиче, което е с голямо стопанско значение се среща и в други защитени местности - "Ормана" ,"Блатото" и други. Животинският свят също е многообразен. Срещат се колхидски фазан, сива, малка бяла, нощна и гривеста чапла, блестящият ирис и лопатара. Разнообразието в релефа на областта, в съчетание с почвено-климатичните условия, са добра предпоставка за развитието на редица стопански дейности - селско стопанство, хранително - вкусова промишленост и други. Климатичните условия и натрупания производствен опит създават отлични предпоставки за ускорено развитие на лозарството и увеличаване дела на обработваемите площи с лозови насаждения.
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter