Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Ибиша  

Hits: 6871
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Северен регион
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Ибиша е остров и резерват на река Дунав, разположен срещу устието на река Цибрица. В него гнездят редки птици, като нощни и малки бели чапли, гривестна чапла, лопатарка, зелен кълвач, зеленоглава патица и др. Територията на резервата е само на 3,5 м над дунавските води и е изградена от алувиални материали - пясък и тиня.
Мястото обхваща покрития с дървесна растителност остров на река Дунав (км 717) заедно с прилежащия му участък на реката и речните брегове, разположени северно от село Долни Цибър и източно от град Лом. Островът е изграден от речни наноси, главно тиня и пясък. По-голямата част от острова е обрасла с характерните за дунавските острови заливни гори от черна ела /Alnus glutinosa/, бяла /Salix alba/ и крехка /Salix fragilis/ върба, бяла топола /Populus alba/ и черна топола /Populus nigra/, на места в съчетание с тополови култури и хигрофитни тревни съобщества. Горите са с богат, практически непроходим подлес от псевдолиани и къпина /Rubus sp./. Западният бряг на острова е голяма пясъчна коса без растителност (Бондев, 1991; Боев, 1992; Георгиев, 1993). Около острова се формират речни плитчини.
     Птици
Международната значимост на остров Ибиша се определя от наличието на най-голямата у нас смесена чаплово-корморанова колония. Той е място от световно значение за гнездящия тук малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/ и едно от петте най-важни места в България за гнездящите нощна чапла /Nycticorax nycticorax/, гривеста чапла /Ardeola ralloides/ и лопатарка /Platalea leucorodia/. Съществуването на колонията от чапли и корморани изцяло зависи от заливната гора на острова, като място за нездене и от наличието на плитчини около острова и по реката, необходими за намирането на храна. лопатарка лопатарка
              Заплахи
Остров Ибиша се влияе от горскостопанските дейности на острова и от хидрологичния режим на река Дунав. Всички горскостопански дейности, свързани с голи сечи, премахване на подлеса и залесяване с хибридна топола оказват отрицателно въздействие върху крайречните заливни гори на острова. Мащабен проект повишаването на плавателния капацитет на река Дунав - транспортен коридор №1, ще доведе до постоянна промяна на водния режим на реката, както и изчезване на плитките води около острова. Тези промени ще имат отрицателно влияние върху гнездящите на острова птици.

             Законова защита
Около 9% от територията е поставена под строга защита като резерват от 1984 г. През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. островът е обявен за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 2003 г. почти цялата територия на Орнитологично важно мяста Ибиша е обявена за Рамсарски обект, поради международнот си значение за колониално гнездящите птици. Предложената защитена зона граничи с потенциална Специално защитена зона в Румъния.
 
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter