Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Биосферен резерват Чупрене  

Hits: 10017
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Старопланински регион
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Разположен в западния дял на Стара планина и заема северните склонове на част от Чипровска и Светиниколска планина, в землището на село Чупрене, което е край Чупренска (река). На юг границата на резервата достига до билото на главната Старопланинска верига и съвпада с държавната ни граница с Република Сърбия. Минималната надморска височина е около 1100 м, повишаваща се от северозапад на югоизток до 2004 м н.в. (връх Реплянска църква). Обликът му се определя от стръмни ридове, които се спускат от главното старопланинско било и образуват дълбоки долове.
"Чупрене" е обявен за резерват с цел да се запазят единствените компактни естествени смърчови реликтни гори в Западна Стара планина и смърчово-елево-букови дендроценози. Общата му площ е 1439,2 ха. Определен и като орнитологично важно място, в резервата се е запазила единствената в България естествена популация на глухаря.
Обявен е за резерват на 09.02.1973 г. През юли 1979г. към него се присъединява и резерватът „Орлов камък”. Няколко години по-късно(1986г.) е обособена буферна зона с площ от 542.3 хектара.  През 1977 г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.
Климат
Резерватът е разположен в границите на Старопланинския климатичен район на Европейската континентална климатична област. Средната годишна температура е около 6-7°С. През зимата варира около от –4 до –2°С, а през лятото достига до 15-17°С. Валежите са обилни, като средните годишни валежи са над 1000 м3/годишно, с най-голяма периодичност през лятото и есента.
Флора и растителност
Богатството на флора в северозападна България се дължи главно на голямото разнообразие от условия и почти всички, характерни за България типове местообитания. В отделните райони са се създали уникални условия за зараждането и обособяването на така наречените “ендемити” или видове, които се срещат само в дадена местност. Такива са червената скална роза, йордановата камбанка, набраздената каменоломка, дългозъбото пропадниче, както и срещащият се само в западна Стара планина и никъде другаде по света български ерантис.Многообразието на релефа и климатичните условия на района благоприятстват формирането на изключително разнообразни растителни съобщества.
"Чупрене" е типично горски резерват. Почти 90% от територията на резервата е покрита с иглолистни, широколистни и смесени гори от обикновен смърч, обикновена ела, обикновен бук, планински явор и бяла бреза, а останалата част е заета от високопланински пасища, каменни реки, тресавища и незалесени участъци. Иглолистните гори заемат 68,6% (със средна възраст над 140 години), следвани от смесени иглолистно-широколистни – 11% и широколистните (предимно букови) – 8%. Освен първичните горски растителни формации, важно място заемат и формациите от вторична растителност – храстова и тревна, появила се на мястото на унищожената в миналото първична. Флората на биосферния резерват не е достатъчно добре проучена. Установени са редки, застрашени от изчезване и защитени от българското законодателство растителни видове – нарцисовидна съсънка, безстъблена тинтяна, петров кръст, витошко лале, пухест лопен, висока бисерка, стефчова тлъстига,шестил, трепетлика, планинска елша,черен бъз.


Фауна
Света на животните е изключително интересен и разнообразен – 11 вида земноводни и 15 вида влечуги, над 170 вида птици, 53 вида бозайници.
Птиците са най-богатата на видове група от гръбначните животни. Тази пъстрота от пернати се дължи и на факта, че от тук преминава един от главните прелетни пътища на птиците, както и на изключителното разнообразие от местообитания. Сред представителите на орнитофауната са бухал, няколко вида сови, скален орел, малък орел, планински кеклик, ливаден дърдавец, глухар, няколко вида ястреби, горски бекас, кълвачи,кръсточовка черен лешояд, бухал, дрозд, керкенез, чучулига, пъдпъдък, орехче и др. От тях световно застрашени са белошипата ветрушка, ливадния дърдавец, а от сред видовете с европейско природозащитно значение – черен щъркел, червена каня, полски влатар, ловен сокол, планински кеклик, гургулица, бухал, забулена сова. Сред тези видове попадат и едни от най-атрактивните птици в България – земеродното рибарче, синята гарга и синият скален дрозд.
     Сред бозайниците, които обитават резервата, намираме видрата, златката, вълкът, лисицата, белката, норката, дивата котка, катерицата, както и 14 вида прилепи.
     Копитните са представени от сърната, благороден елен и дивата свиня. В миналото горите на района са били обитавани от голямата европейска котка – евразийският рис. Вероятността, този изчезнал у нас преди петдесет години вид да се появи отново, е много голяма.
     От земноводните се срещат : дъждовник, гръцка дългокрака жаба, голяма крастава жаба. Тук се срещат и двата вида сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашатата, които са включени в световната червена листа на IUSN.
От влечугите : жълтоуха водна змия, усойница, медянка. От 16 установени за страната вида змии, в региона се срещат седем.
 
"Чупрене" е единственият български резерват, постоянно обитаван от вълци.
Екологочни проблеми
Биосферният резерват „Чупрене”, въпреки че е разположен на пръв поглед в отдалечен и непристъпен район, има и някои остри екологични проблеми. Те са предизвикани от бракониерството и свободното движение на посетители през територията му, от строителството на вили в периферията на резервата, от ловния участък „Миджур”, чиито ловни райони недопустимо проникват в защитената територия.

Туризъм
Посетителите и туристите вече могат да се насладят на красотите на "Чупрене" – през 2007 г. се обособи пътека за достъп до резервата. Тя е около 4 км, пресича напречно защитената територия и излиза на старопланинското било, където напуска резервата, за да премине в широко посещаваната туристическа пътека за вр. Миджур. В териториите в близост до резервата е изградена мрежа от туристически пътеки. Внимание заслужават следните туристически маршрути: с.Чупрене-Манастирка-Края на асфалта- м.Фуния-вр.Ведерник; с.Чупрепе-Манастирка-Миина падина-Цурински преслап-Бекинска шобърка; с. Горни лом- Мандра- Джуржин кръш-Козя гърбина-вр. Миджур; с. Върбово-моста на пътя за Белоградчик-Венеца; с.Репляна-м.Добро утро-Гламата-м. Болван; с. Търговище-Тъмната дупка-Римският път-м.Болван. В общините Чупрене и Белоградчик, на чиято територия е се намира резервата, има изградени и функциониращи Туристически информационни центрове. Центровете събират и предоставят информация на посетителите за туристическите услуги, атракции и културни събития в региона.
 
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter