Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Резерват Калиакра  

Hits: 8183
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Черноморски регион
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Природен резерват (единствен, включващ морска акватория) с национално значение; Защитен природен обект с европейско значение (1993); в списъка на Birdlife International.

Местоположение
Сушата на резервата е в тясна близост до западния бряг на Черно море, 12 km югоизточно от град Каварна, Варненска област, България; 5 км северозападно от с.Българево; 3км северно от село Свети Никола.

Климат:
Температура: средноденонощна 11,8oC, max. 36 oC, min. 18 oC
Валежи: средна многогодишна сума - 411 mm/m2
Снежна покривка: (средна продължителност) - 15 дни
Сумарна слънчева радиация: 1500 kWh/m2
Ветрове: преобладаващи посоки - NW, N, NE; средна годишна скорост - 6,7 m/s


Описание на мястото
 Резерват Калиакра се намира в Балчишко-Шабленския район и е една от първите
защитени територии у нас (1941). Разширен през 1983 г (13 пъти) и обхваща сухоземна
територия и морска акватория - 687,5 ha.
Според Corine Biotope Habitat Types природата на резервата се отнася към следните
хабитати:
?    Океани и морета, морски съобщества, заема 58% от площта на резервата;
?    Комплекси от морски пещери , през 1981 г. тук все още се среща тюленът -монах и в тях се разполагат колониите на аристотелевия;
?    корморан;
?    Водна растителност;
?    Тревни съобщества върху крайбрежни скали от Западното Черноморие и храсталаци от смокиня върху крайбрежни скалисти брегове на Западното Черноморие;
?    Степни и тревисти съобщества върху варовит терен;
?    Широколистни листопадни гори. ападно-понтийски жасмин и христов трън;
?    Рудерални съобщества.

Растителност
Растителността на Резерват „Калиакра” включва над 394 висши растения. Видовото разнообразие съответства на степния характер. На територията на резервата са установени 41 вида редки, застрашени от изчезванерастителни вида и подвида.

                                                                                                                                            Животински свят
Сухоземната фауна е представена от 20 вида земноводни и влечуги, от които характерни степни обитатели са - смокът-стрелец  и зелената крастава жабаи др.    От общо установените 15 вида дребни бозайници типично степни и характерни за района са лалугерът степната мишка, добруджанският хомяк.Изключително е видовото разнообразие при птиците, тъй като районът попада на техния миграционен път. Доминанти при гнездещите птици в степта са три вида
чучулиги, черноглавата овесарка и червеногърбата сврачка.С различна степен на рядкост и застрашеност са 28 вида птици. Много от срещащите се в района птици са застрашени в световен, европейски и национален мащаб. В Червената книга на България са вписани 19 вида птици. Морската акватория се обитава от 78 риби, от които 12 вида в Световната Червена книга и 3 в Червената книга на България. От морските бозайници престанал да се размножава в района е тюленът-монах. Най-голямо разнообразие от безгръбначни видове (72) има в бентосната зооценоза.

Резерватът „Калиакра”и прилежащите територии включват:
?    единствената засега в България защитена морска акватория;
?    единственият по-обширен остатък в България, най-близък до естествените степи;
?    разнообразие от естествени среди, включващи скалист морски бряг, степи, гора,  тревни съобщества и морска акватория, обуславящи многообразие от хабитати;
?    забележителен пейзаж, единствен по рода си по Българското крайбрежие забележителни исторически, археологически паметници и легенди;
?    важна екологична ниша за застрашени, редки видове животински организми от различни систематични групи: риби, птици, дребни бозайници,  морски безгръбначни, земноводни и влечуги.

Резерватът „Калиакра” и прилежащите територии
са местонаходища на:
?    балкански, български, редки и застрашени от изчезване растителни видове;
?    растителни видове, представляващи генетичен ресурс (фуражни, медицински, декоративни);
?    характерна степна и морска фауна;
?    голям брой гнездещи птици (32 в платовидната част, 12 по скалните корнизи и 6
?    на Болата) в България;
?    разнообразна ихтиофауна;
?    голямо видово разнообразие във фитопланктонните съобщества в акваторията и видове, регистрирани за първи път: Schrodea delicata, Peridinum depresum, Gymnodinium coronatum.
?    Нос „Калиакра”, най-източната точка на Българското Черноморие е една от най-известните междинни станции за голяма част от мигриращите птици


Идентифициране на мястото
Резeрватът е с Европейско значение и е включен на шесто място в списъка на орнитологично важните места в Европа на Birdlife International. Резерватът е с национално значение и съхранява местообитания на тюлена- монах, крайбрежни екосистеми, степна растителност и животни, изчезващи и редки видове птици. Голяма част от това богатство е представено с по-многочислени популации от някои видове в териториите, предлагани за нова защитена местност.
 
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter