Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Шуменско плато  

Hits: 11172
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Северен регион
Шуменско плато
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Шуменското плато е карстово плато в Североизточна България, непосредствено до град Шумен и е част от Дунавската равнина. Шуменското плато е интересно геоморфоложно образувание, формирало се в резултат на взаимодействие между вътрешните и външни земни сили върху кредни материали. Било е част от стара заравненост от сарматски произход. Платото е изградено от варовици, пясъчници и мергели. Средната надморска височина е около 350 м, а най- високата точка - връх Търнов дял с височина от 502 м. Погледнато отгоре платото има форма на неправилен четириъгълник, силно разтеглен в посока югозапад- североизток. Поради геоложкият му състав, на платото липсват течащи води, но в подножието му бликат 70 карстови извора, а от месността "Кьошковете" води началото си река Проройна. Поради благоприятното си положение в източната част на Дунавската равнина Шуменското плато е било населено още от желязната епоха и играе значителна роля през различните епохи - пещерите, тракийските могили, скалните манастири, турските редути, военнопленническия лагер от Втората Световна Война. Създаден е на 5 февруари 1980 г. със заповед № 79 на Комитета за опазване на природната среда (КОПС). Паркът се простира на територията на две държавни лесничества - Шумен и Велики Преслав.
Климатът е умерено континентален.
Растителният свят е представен от 550 вида висши растения, които са от 245 рода и 64 семейства. От тях 18 вида са включени в Червената книга на България, 6 вида в тази на Шуменския регион, а над 100 вида са лекарствени. Преобладава букът. Насажденията от него са от естествен произход и на възраст 80-100 години. Букът съжителства с габър, цер, клен, ясен, сребролистна липа, космат дъб.
Шуменската крепост, която се издига на един от хълмовете в природния парк е най- ценния исторически обект от миналото.
Крепостта е разположена в местността Хисарлъка и представлява комплекс от жилищни сгради, храмове и крепостни съоръжения. Комплексът е консервиран и частично реставриран и е една от най-големите туристически атракции в Шумен.
Ако сте на туристическа обиколка из Шумен не пропускайте да отидете до парк Кьошковете. Местността започва от западните квартали на Шумен.
Шуменското плато е известно с големия брой пещери, които се намират на територията му. Открити са над 60 пещери като повечето от тях са проучени. Находките дават основание да се смята, че пещерите са били обитавани от дълбока древност.
По време на християнското отшелничество пещерите са служили за монашески килии и малки скални манастири. Останки от скални манастири може да видите край село Осмар в Осмарския боаз.
В Шуменското плато се намират две от най- големите пещери в България – Зандана и Тайните понори. Тайните понори е най-дълбоката пещера в района на Североизточна България и достига на дълбочина до101 м.
Зандана или както я наричат още Бисерна пещера спокойно може се хвали с названието най- красивата пещера в Шуменското плато. Разположена е на два етажа, а галериите в нея са свързани с постоянна вертикална връзка.
В югоизточната част на Шуменското плато се намира паметникът Създатели на Българската държава. Монументът е построен в чест на 1300- годишнина от създаването на българската държава. Паметникът представлява масивна скулптурна конструкция, състояща се от две зали.
В границите на Шуменското плато се намира и резерват Букака. Мястото осигурява условия за естественото развитие на флората и фауната.
Близостта на природния парк до град Шумен го превръща в предпочитано място за посещение. Може да стигнете до всички точки на защитената местност благодарение на добре изградената пътно- алейна мрежа. За удобството на туристите са изградени туристически заслони, беседки, чешми. Четири туристически маршрута осигуряват достъп до най- прекрасните места на природния парк. Възможно е също така да се практикува скално катерене, планинско колоездене, делта и парапланеризъм.
Растителният свят в ПП "Шуменско плато" е представен от 550 вида висши растения от 245 рода и 64 семейства. От тях 18 вида са включени в "Червената книга на България", а над 100 вида са лекарствени. Обликът на растителността като цяло в природния парк се определя от екосистемите на дърветата и храстите. Те заемат почти 90 % от площта му. Основно значение имат смесените широколистни гори, в които преобладава келявия габър. Той съжителства с обикновен габър, бук, цер, клен, ясен, сребролистна липа и др. Към коренната растителност на Шуменското плато принадлежи мизийския бук, който има значителна стойност и в ботаническо отношение. С цел съхраняване на този дървесен вид, през 1980 г. със заповед № 79 на КОПС е обявен резерват "Букака" - защитена територия с площ 62,6 ха.
Тревната покривка в гъстите и сенчести смесени гори е бедна. Преобладават видове с пролетен цъфтеж - кокиче, минзухар, синчец, циклама и др. По поляните и ливадите се среща голямо разнообразие от представители на сем. Житни, сем. Бобови, сем. Брошови, сем. Звъникови, сем. Устоцветни и др. По-голямата част от тези видове са ценни за човека като лекарствени, декоративни и ароматни растения. Характерни за парка са и някои скални и степни видове растения.
ЛЮБОПИТНО…
Малко хора знаят, че на Шуменското плато растат орхидеи (сем.Салепови). Те са едни от най- красивите цветя в българската флора, които очароват и доставят истинска естетическа наслада. В наши дни броят им все повече намалява, което налага тяхната защита и опазване. В природния парк сем. Салепови е представено от видовете: обикновен анакамптис Anacamptis, puramidalis, козелка Himantoglossum, hircinum, пчела и гълъб, лимодорум, птиче гнездо и др.
ФАУНА
Шуменското плато е привлекателно местообитание за много представители на животинския свят. Зоолозите са наблюдавали в парка 109 вида гръбначни животни. От тях 28 вида са бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида земноводни.
Най- често срещаният представител от клас земноводни е жабата дървесница arborea. Често се среща и горска дългокрака жаба Rana dalmatina. По влажните места и водоеми се срещат голяма водна жаба Rana ridibunda и дъждовник Salamandra salamandra, привличащ погледа с ярката си жълточерна окраска. От влечугите са представени кримският гущер Lacerta taurika Lacerta praticola и зеленият гущер Lacerta. Сухите и каменисти места на платото са обитавани от отровната пепелянка Vipera ammodites. Шуменското плато е едно от двете находища в нашата страна на урсиниева усойница Vipera ursinii racosi ensis. За последен път тя е била улавяна през 1932 г. Птиците са най- широко застъпената група в парка. Тук, в близост до големия град, могат да се наблюдават видове, обитаващи горски, градински и открити места. Срещнат се голям синигер Parus major, червеногръдка Erithacus rubecula, чинка, кос и поен дрозд. През зимните месеци в по-ниските части се събират множество горски зидарки, планински чинки, сойки и др. В основите и вдлъбнатините на паметник "Създатели на Българската държава" през лятото се наблюдава една от най-северните колонии на скалната лястовица. А над поляните и скалните венци се вият обикновени мишелови (Buteo buteo) и големи ястреби (Accipiter gentilis). Паркът се обитава от някои редки птици - гнездещите полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) и жалобен синигер (Parus logubris), които в Европа се срещат само на Балканския полуостров. Рядък вид е и черният кълвач (Dryocopus mantius). Бозайниците са представени от някои обикновени за страната видове - таралеж (Erinaceus concolor), язовец (Meles meles), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes), гризачи и др.
За съжаление близостта на гр. Шумен и голямата посещаемост на парка са причина за чувствителното обедняване на фауната. Към изчезналите видове се причисляват урсиниевата усойница (Vipera ursinii racosiensis) и египетският лешояд (Neophron pernopterus). След 1980 г. няма данни и за малкия креслив орел, осояда(Pernis apivorus), пъстрия пор (Vormela peregusna) и добруджанския хомяк (Mesocricetus newtoni).
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter