Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Природен парк Персина  

Hits: 11411
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Северен регион
Природен парк Персина
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Персина е природен парк - един от единадесетте по рода си в България, с площ 21 762.2 хектара (217 км?) по цялата дължина на Свищовско - Беленската низина, включително част от ограждащия стръмен дунавски бряг при Никопол и Свищов и всички български дунавски острови в тази част от река Дунав. Обявен е със ЗАПОВЕД № РД-684 на 4 декември 2000 год. от тогавашния министър на околната среда и водите Евдокия Манева. Обхваща земи в землищата на Никопол, област Плевен, с. Драгаш войвода (село), община Никопол, област Плевен, Белене, община Белене,  Свищов, област Велико Търново, с. Ореш, община Свищов. Дирекцията на Парка е създадена на 1 април 2001 год., със заповед No. 258, от 10 май 2001 год. и е на пряко подчинение на Изпълнителната агенция по горите към Министерство на земеделието и храните на Р България. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Уникалността и голямата значимост на "Комплекс Беленски острови" е причина на 24.09.2002 г. да бъде обявено за Рамсарско място, което е най-голямото по площ в България - 6 898ха. По смисъла на Закона за защитените територии "Персина" е с ранг природен парк, включващ в себе си следните защитени територии: Резерват "Персински блата" - обявен със Заповед "' №1106/02.12.1981 г. на КОПС с цел запазване на типични дунавски блата и характерна блатна растителност, заедно с населяващите ги колонии от рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гъски. Общата му площ е 385,2 ха и включва следните територии: "Писченско блато" с площ 182 ха, "Мъртвото блато" с площ 122,6 ха и "Старото блато" с "Дульова бара" с площ 80,6 ха. Със заповед №РД-393/15.10.1999 г. резерватът е прекатегоризиран в Поддържан резерват със същото име и площ. Поддържан резерват "Персински блата" е влажна зона с международно значение; истински рай в миналото за многочислени колонии от блатни птици - рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гъски; гнездовище на немия лебед; уникално есенно сборище на черния щъркел за страната Природна забележителност "Персин-Изток" - обявена със Заповед №1106/02.12.1981 г. на КОПС с площ 718,9 ха. Това са най-източните девствени места на о. Персин, представляващи непроходими мочурища и просторни стари върбово-тополови гори и съобщества от тръстика и папур. Природната забележителност е прекатегоризирана в Защитена местност със Заповед №РД-711/10.06.2003 г., като запазва същото име и площ. Резерват "Китка" на о. Китка, обявен със Заповед №1106/02.12.1981 г. с площ 25,4 ха. Обявен е с цел запазване на първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел . Резерват "Милка", намиращ се на о. Милка, Обявен с ПМС №849/ 28.03.1948 г., Заповед 2245 от 30.12.1956 г. Площта му е 30 ха. Обявен е с цел запазване на.първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел. Защитена местност "Кайкуша", обявена със Заповед №438/ 02.08.1978 г., с площ 240 ха. включва остатък от влажна зона в бившата Свищовско- Беленска заливна низина. Обявена е с цел запазването на естественото местообитание на редки водоплаващи птици и растителни видове, както и характерния облик на района. Природна забележителност в местността "Плавала", в землището на гр. Никопол, представляваща естествено находище на обикновен сладник. Обявена е със заповед №1187/ 19.04.1976 г. на МГОПС, Дв бр. 44/1976 г., с площ 28,1 ха. Със заповед №РД-702 от 09.06.2003 г. е прекатегоризирана в Защитена местност, със същото наименование и площ. -Защитена зона „Персина”- BG0000396, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски Съвет; Към 2009 г. все още не е издадена заповед за официалното и обявяване в Държавен вестник; -Защитена зона "Никополско плато" - BG0000247, обявена със Заповед № РД 841/17 ноември 2008 г. (ДВ бр.108/19.12.2008 г., стр.153); -Защитена зона „Комплекс Беленски острови” - BG0002017, обявена със Заповед № РД 82/12 февруари 2008 г. (ДВ бр.26/07.03.2008 г., стр.87); -Защитена зона „Свищовско-беленска низина” - BG0002083, обявена със Заповед № РД 768/28 ноември 2008 г. (ДВ бр.102/28.11.2008 г., стр.83); -Защитена зона „Остров Лакът” - BG0002091, обявена със Заповед № РД 511/22 август 2008 г. (ДВ бр.78/05.09.2008 г., стр.32);
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter