Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Резерват Лопушна Узунбуджак  

Hits: 8334
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Черноморски регион
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Биосферният резерват „Узунбуджак” е разположен в сърцето на Странджа планина.Територията на резервата е разположена върху най-дългото отклонение на Резовското било – Узунбуджак, завършващо с двата буджака – големия и малкия.Етимологията на името идва от турски език(‘узун’-дълъг и ‘буджак’- тихо,закътано място). Другото си име резерватът е получил от името на река Лопушница, преминаваща през него, както и на често срещаните растения в района лопуш и лопушница.Обявен е за резерват през 1956 г. с обща площ от 2581,5 хектара.Узунбуджак  попада в преходносредиземноморската климатична зона.Данните за климатичните показатели в този район са недостатъчни.
Средиземноморското влияние личи от високите януарски температури, които са положителни (2 - 3,2  ), както и от ясно изразения зимен максимум на валежите. Силно се чувства и влиянието на Черно море.
Стръмните и много стръмните терени в резервата, са 47 % (Патронов, Радков, 1998 г.), което придава типичен планински вид на тази защитена територия. Основните скали са предимно глинести шисти, но се срещат и филити, и мергели, със значително участие на варовици и кварцити. На много места склоновете са неустойчиви и образуват действащи свлачища, особено в Лопушница и  Дяволски дол.
Най-голямата река в резервата е Резовска река или още Резвая. Тя извира от територията на Република Турция. Долината и е силно врязана, а бреговете и са стръмни, но са добре залесени. Дебитът и е почти постоянен. По течението има много прагове и бързеи. В Резовска се вливат много притоци. Най-големия и ляв приток е р. Лопушница. В западната част на резервата Лопушница има много притоци. В началото тя тече в югоизточна посока, после се отклонява на североизток., докато стигне границите на резервата.. Оттам се насочва на изток, докато се влее в Резовска, а в резервата остават само десните и притоци. В централната част на резервата събира водите си р. Кератарски дол. Останалите многобройни малки потоци, по-големи от които са Живашки дол и Ухленски дол, са с непостоянен воден дебит и също се вливат в р. Резовска. По р. Резовска се наблюдават големи и дълбоки вирове, които и през най-сухите летни  месеци са пълни с  вода.  
Почвите са предимно канелени и жълтоземни, като преобладават дълбоките. В Узунбуджак са разпространени не само канелени-излужени, но и канелени слабооподзолени почви, а жълтоземно подзолистите почви се срещат ви в комплекс с канелени горски почви.
Резерватът има важно място в националната система от защитени територии - по площ той е на шесто място в страната, а в мащабите на природен парк Странджа е най-голямата защитена територия. В него се опазва значителна част от фитофонда на Северна Странджа, популации на 61 консервационно значими вида и представителни съобщества и хабитати, характерни за Евксинската фитогеографска провинция.
Растителността в резервата е горска и принадлежи към южноевксинския тип мезофитна широколистна горска растителност с основни едификатори източен бук и източен горун с характерно участие на терциерни реликти като Quercus hartwissiana - странджански дъб, Laurocerasus officinalis - лавровишня, Rhododendron ponticum - странджанска зеленика, Dapne pontica - понтийско бясно дърво, Ilex colhica - колхидски джел, Tilia rubra ssp. caucasica, Calluna vulgaris, Epimedium pubigerum, Hypericum calycinum - чашковидна звъника, Hypericum androsaemum, Trachystemon orientalis, Vaccinum arctostaphylos - странджанска боровинка, Salvia forscaohlei, Pyrus eleagrifolia ssp. bulgarica, Primula acaulis ssp. Rubra - кавказка иглика, Sesleria alba, Teucrium lamifolium, Mespilus germanica - дива мушмула и др.

Съгласно класификацията на хабитатите в Палеарктика, в резервата са идентифицирани следните основни хабитатни единици:
Странджански гори от източен бук със зеленика
Странджански гори от източен горун със зеленика
Странджански гори от източен бук с кавказка боровинка
Странджански гори от източен бук с лавровишня и колхидски джел
Странджански гори от източен бук с източен горун
Странджански гори от източен горун с източен бук
Странджански дъбови гори с лъжник
Странджански дъбови гори с калуна
Странджански гори от източен горун и благун
Субевксински гори от обикновен габър с дъбове
Странджански гори от източен горун с чашковидна звъника
Субевксински гори от благун и цер
Странджански буково - габърово - липови гори
Източни храсталаци от грипа
Всички тези хабитати са сред приоритетните за опазване в природния парк "Странджа" и в резервата те имат представителен характер.
В резервата са установени  651 вида и подвида висши растения, принадлежащи към 329 рода и 85 семейства. Някои от основните едификатори и доминанти в горските съобщества, както и някои характерни представители на южноевксинския флорен елемент са: Fagus orientalis, Quercus polycarpa, Quercus frainetto, Quercus cerris, Quercus hartwissiana, Carpinus betulus, Fraxinus ornus и др.
Във фаунистичнo отношение резервата все още не е подробно проучен.Тук могат да се видят обикновен мишелов, ястреб-врабчар, земеродно рибарче, воден кос, хвойнов дрозд, планинска стърчиопашка, сива овесарка, черешарка, черногушо ливадарче.
Множество хралупести дървета създават благоприятни условия за гнезденето на няколко вида кълвачи (зелен, голям и малък пъстър кълвач, черен и белогръб кълвач). Прелетни видови са: белоопашат мишелов, малък креслив орел, различни видове соколи, кукувица, лястовици, черен щъркел.
  "Узунбуджак" се обитава и от доста видове земноводни и влечуги. Срещат се голяма крастава жаба, голяма водна и дългокрака горска жаба; зелен и горски гущер, слепок, балкански гекон и няколко вида змии - медянка, голям стрелец, смок-мишкар, вдлъбнаточел смок, леопардов смок и др.
От рибите най-характерният вид е ендемичният резовски карагьоз. Среща се и черна мряна.
Консервационната значимост на биосферен резерват "Узунбоджак" е изключително висока поради наличието на специфични екосистеми. Формирана е биота от европейски елементи, изграждащи функционално балансиран комплекс от характерни екосистеми, уникални за Европа.
Голямото флористично и фаунистично богатство, което притежава "Узунбуджак", и редките реликтни видове, които са защитени в него, определят особено важното му място в запазването на биоразнообразието в страната.
От висшите растения 61 таксона са с консервационно значение - това са 46 % от растенията с подобен статут в ПП " Странджа". От тях - 47 таксона са в Червена книга на България, 22 вида са в списъка на защитените растения, 3 вида са в Приложение № 1 на Бернската конвенция, 4 вида са в списъка на редките, застрашени и ендемични растения в Европа.
За проблеми в този резерват като че ли не може да се говори. Това се дължи преди всичко на разположението му - в почти обезлюден район. Друг благоприятен фактор, който оказва въздействие в този аспект е, че почти цялата резерватна територия е зад граничните съоръжения. Това допълнително спира антропогенния натиск.
 
Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter