Хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, хижи, механи, ресторанти, комплекси, резервации, І pirin.biz

Атанасовско езеро  

Hits: 10302
Област:  
Регион:  хотели ресторанти комплекси Черноморски регион
Атанасовско езеро
Send to a friend Print cardСвържете се с нас за повече информация
Описание
Атанасовското езеро е разположено северно от град Бургас. Езерото е крайбрежно и предлага голямо разнообразие на растителния и животинския свят. Немалък брой растения и животни, които се срещат в езерото и околността му са защитени от Закона за биологичното разнообразие. В околността на същинското езеро се намират множество канали и блата, които се извеждат чрез изкуствени канали в морето. С тези канали се отводнява целия водосборен басейн, към който принадлежи Атанасовското езеро.
Поради солеността на водата на езерото тук се произвежда сол. Началото на това производство е през 1906 г. Езерото е дълго близо 9 км и по средата е разделено от пясъчно-земна ивица, площта му е около 17 кв. км, широчина 4,3 км Максимална дълбочина 1 м, соленост от 20 до 27,5%. Северната част на езерото е свързана посредством канал с Черно море, а южната се използва изключително за добив на сол. По сухата ивица, която преминава през средата на езерото преминава път, който свързва градовете Варна и Бургас. Солеността на водата в езерото се повишава, заради връзката на езерото с Черно море. Годишно се произвеждат по 40 000 тона морска сол.
През 1980 г. северната половина от езерото е обявена за природен резерват. През 1981 г. южната част на езерото и териториите, попадащи в непосредствена близост до бреговете на цялото езеро са обявени за буферна зона към резервата. През 1999 година, съгласно изискванията на закона за защитените територии, резерватът е прекатегоризиран в категорията "поддържан резерват". През 2001 година на брега на Южната част на езерото е изградено и функционира "Укритие за наблюдение на птици". През 2003 година е утвърден План за управление на защитената територия. През 2007 година бившата буферна зона е прекатегоризирана в защитена територия от категорията "защитена местност". Съгласно закона за защитените територии резерватът се охранява и управлява от регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас, под контрола на МОСВ.

Флора
В езерото и неговите околности са установени над 230 вида висши растения. Характерни са видовете широколистен папур, черноморска лавандула, морски пелин и други. 7 вида висши растения, които са представени в околността на Атанасовското езеро са включени в Червената книга на България. През лятото там гнездят 20 000 вида птици .

Фауна
Срещат се немалко бозайници: видра, дива котка, полевка и др. Среща се също етруската земеровка, която е най-малкият бозайник в света. От голямо значение е също видрата, която е със статут на световно застрашена.
От особено значени за флората на езерото са птиците. Това е едно от най-богатите от орнитоложка гледна точка места в България. Тук на неголяма територия се наблюдават над 70% от всички птичи видове, които се срещат на територията на България. Установени са над 300 вида птици, от които 12 са обявени за застрашени от изчезване в планетарен мащаб. Сред тях са са къдроглавият пеликан, малкият корморан, червеногушата гъска, белооката потапница и ливадният дърдавец. 17 вида птици, които гнездят на територията на Атанасовското езеро са включени в Червената книга на България: речна рибарка, средиземноморска чайка и други. Голямото разнообразие от птици, които могат да се наблюдават близо до Атанасовското езеро се дължи особено на миграционния път Виа Понтика, който минава през района. Най-голям брой птици могат да се видят тук по време на есенната миграция.
 

 

Галерия
Коментар

Контакти
Свържете се с нас за повече информация
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter